سیستم جامع امور مشترکین استان اردبیل

 

Login

  نام کاربر :
کلمه عبور :
نوع تعامل:
مسئولین محترم
باطلاع میرساند در صورت ارسال وصل بدهی بدون وصول کاربری مسدود و به کمیته تخلفات ارجاع داده خواهد شد.

مسیر برنامه صدور قبض با نام کاربری و کلمه عبور قبلی به http://bill.tci.ir تغییر یافت.

توجه:بدین وسیله برادر حمیدزاده بعنوان ناظر و بازرس در رابطه با خدمات تلفن ثابت و همراه معرفی میگردند.

زیبایی ناپایداراست وفضیلت جاودانی  
در صورت بروز مشکل در کلمه عبور از طریق شماره 33362939 میتوانید پی گیری نمائید
كلیه حقوق مادی و معنوی این سـامانه متعلق به مخابرات استان اردبیل می بـاشد Copyright © 2012 www.ardabil-tci.ir