سیستم جامع امور مشترکین استان اردبیل

 

Login

  نام کاربر :
کلمه عبور :
رمز جدید:
تکرار رمز جدید:
مسئولین محترم
باطلاع میرساند برنامه امور مشترکین از روز شنبه مورخ 30/10/96 برگردان خواهد شد لطفا دفاتر خدماتی شهر اردبیل یک نفر به عنوان مطلع روز چهارشنبه مورخ 27/10/96 از ساعت 11 الی 13 جهت آموزش به آدرس میدان مخابرات ، مدیریت مخابرات منطقه اردبیل طبقه اول مراجعه فرمایند.
دفاتر شهرستانها نیز روز پنجشنبه مورخ 28/10/96 از ساعت 11 الی 13 یک نفر جهت آموزش مراجعه نماید.
توضیح اینکه آموزش تکرار نخواهد شد.

این جهان وآن جهان باخردبه دست می آیدآن که خرد نداردهیچ یک راندارد  
تغییر کلمه عبور ماهیانه الزامی میباشد
كلیه حقوق مادی و معنوی این سـامانه متعلق به مخابرات استان اردبیل می بـاشد Copyright © 2012 www.ardabil-tci.ir